10 bảng nội quy bá đạo trong từng hạt gạo :)

May mà không có điều khoản nào quy định “cấm cười”, chứ không thì xem xong cái này biết phải làm sao?

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 1

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 2

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 3

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 4

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 5

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 6

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 7

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 8

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 9

*
* *

Top 10 bảng nội quy bá đạo - 10

Theo taiavatarhd.net