4 điều không bao giờ bạn làm

4 điều không bao giờ bạn làm

1. Bạn không bao giờ tự tay cho ớt vào mắt mình

2. Bạn không bao giờ lè lưỡi mà thở được bằng mũi

và …..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

Có thể bạn muốn xem:   Đàn bà luôn là... Thượng Đế!

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Điếu thứ 3: Tôi chắc chắn rằng bạn vừa thử điều thứ 2

Điều thứ 4: Bạn đang tự cười một mình

www.ymoi.com