Cười: Những cái tên có 1-0-2 ở Việt Nam

Đồng Văn Tính, Sa Thị Hoa… một trong những tên gọi độc đáo, ấn tượng khiến các Facebooker cười nghiêng ngả trong mấy ngày nay.

ten7-3102-1403857089.jpg
ten6-2491-1403857089.jpg
ten5-1371-1403857089.jpg
ten4-3466-1403857089.jpg
ten3-3539-1403857089.jpg
ten2-7282-1403857089.jpg
anh1-3175-1403857089.jpg
ten7-5762-1403836015.jpg
ten10-8623-1403836015.jpg
ten11-4765-1403836015.jpg
ten12-5434-1403836015.jpg
ten14-6798-1403836016.jpg
ten15-6171-1403836016.jpg
ten17-7787-1403836016.jpg
ten18-9306-1403836016.jpg
ten19-8416-1403836016.jpg
ten20-4621-1403836016.jpg

Ý Mới tổng hợp

Cười: Những cái tên có 1-0-2 ở Việt Nam
Rate this post

Xem thêm tin khác