Cười té ghế với kết quả từ dịch vụ tìm ảnh trên Google

Nhiều hình ảnh khác hẳn với mong muốn của người dùng khi nhập từ khóa.

googleimagesearchresults21-190819-137086

Kết quả với từ “Sea horse”.

googleimagesearchresults16-567347-137086

Với “Photoshop at its best”

googleimagesearchresults18-849839-137086

Với “T – Dog”

googleimagesearchresults02-704852-137086

Với “Kate Middleton topless”

googleimagesearchresults17-869065-137086

Với “Badas guitar”

googleimagesearchresults10-299025-137086

Với “To the Internet”

googleimagesearchresults05-411265-137086

Với “Olivia Widle Boobs”

googleimagesearchresults20-915003-137086

Với “O face”