Microsoft Excel – Ebook

Phát hành Edu vn
Sử dụng Miễn phí
Dung lượng 1,5 MB
Cập nhật 21/05/2008
Yêu cầu trình học .pdf , .rar

Tải tài liệu này

Giới thiệu
Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel
Chương 2: Làm việc với bảng tính
Chương 3: Hàm
Chương 4: Cơ sở dữ liệu
Chương 5: Chèn hình ảnh – Đồ thị
Chương 6: In bảng tính
Bài tập phần 1
Bài tập phần 2
Ôn tập