PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner

php
php

Giúp bạn nhanh chóng tiếp cận ngôn ngữ lập trình web.

PHP là ngôn ngữ thông dụng cho lập trình web. Đây là ngôn ngữ có cú pháp giống ngôn ngữ C. Đây là ngôn ngữ rất mạnh cùng với các công cụ hỗ trợ đi kèm như web server, database server đều free, nên đây là giải pháp kinh tế cho nhiều doanh nghiệp.

php
php
PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner
Introduction
Chapter 1
– Exploring the PHP Environment
Chapter 2
– Using Variables and Input
Chapter 3
– Controlling Your Code with
Conditions and Functions
Chapter 4
– Loops and Arrays: The Poker Dice Game
Chapter 5
– Better Arrays and String Handling
Chapter 6
– Working with Files
Chapter 7
– Using MySQL to Create Databases
Chapter 8
– Connecting to Databases Within PHP
Chapter 9
– Data Normalization
Chapter 10
– Building a Three-Tiered Data Application
Index
List of Figures
List of Tables
List of In The Real World
List of Sidebars

Tải xuống tài liệu

PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner

Nếu quá trình tải không hoạt động, bạn hãy click hoặc copy link tải sau:

http://dl.getpedia.net/Data/Soft/2010/01/15/php.pdf